Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van MannaFit B.V., gevestigd te Amsterdam en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 34267440 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Artikel 1. Definities

1.1 MannaFit B.V. is een online winkel met verkoop van voedingssupplementen, waaronder D-mannose, welke via www.carefree-d-mannose.nl bezocht kan worden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website schoneblaas.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

2.2 Het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van MannaFit B.V. worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door MannaFit B.V.  ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door MannaFit B.V. MannaFit B.V. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief 9% BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

4.2 De verzendkosten van bestellingen in Nederland bedragen Ä 2,50. Voor zendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een overzicht met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf. Betaling is mogelijk op de volgende manieren:

a) iDEAL: Als u bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO of ING, kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in de winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDEAL. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. Voor meer informatie klikt u op: iDEAL.

b) In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank of giro dient de betaling volledig binnen 7 dagen na orderdatum door MannaFit B.V. te zijn ontvangen, waarna de bestelling zal worden verzonden.

c) Creditcard: U kunt betalen middels Mastercard en VISA. Indien u een PayPal account heeft kunt u ook hiermee betalen. 

Artikel 6. Levering

6.1 MannaFit B.V. streeft ernaar om bestellingen binnen 24 uur na ontvangst van de betaling of een akkoord van MultiSafepay af te leveren. Hiertoe is MannaFit B.V. echter niet verplicht.

6.2 Indien de bezorging, hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om een andere reden vertraging ondervindt, of, indien een bestelling dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. MannaFit B.V. zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

Artikel 7. Klachten

Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht het product desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan dient u binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling een mail te sturen via ons contactformulier. Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen.

Artikel 8. Annulering van uw bestelling

8.1 Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. We verzoeken u daartoe een e-mail te sturen via ons contactformulier. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert MannaFit B.V. het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen.

8.2 De koper heeft, conform de wet koop of afstand, het recht de bestelling binnen veertien werkdagen na ontvangst van de bestelling te herroepen (annuleren), mits het product ongeopend is gebleven (elke product is geseald), zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van een reden. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. MannaFit B.V. berekent in dit geval geen kosten voor verzending aan het bezorgadres van artikelen op deze wijze, de klant is echter wel gehouden de bestelling op eigen kosten te retourneren.

8.3 Hiertoe dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact met ons op te nemen via het contactformulier. In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet verkoop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen 1 werkdag een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.

8.4 U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door MannaFit B.V. plaats.

8.5 Indien u niet binnen 24 uur na bevestiging van de bestelling, of binnen 7 dagen na ontvangst op het afleveradres heeft geannuleerd, c.q. geen bevestiging van annulering kunt overleggen, bent u betalingsplichtig. MannaFit B.V. is gerechtigd kosten aan u door te berekenen, indien de bestelling niet is geannuleerd en niet binnen de gestelde periode voldaan wordt.

Artikel 9. Overmacht

MannaFit B.V. heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat MannaFit B.V. is gehouden tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze Voorwaarden ongeldig worden verklaard zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

10.3 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.4 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.